Semalt arkaly maglumatlary ýygnamak aňsatlaşdyryldy

Web gözlemek, biznes we marketing meýilnamalaşdyrmakda möhüm sanly prosese öwrüldi. Häzirki wagtda pudaklar birnäçe minutyň içinde maglumatlary ýygnamak we maksatlaryna ýetmegiň iň täsirli ýollaryny tapmaga synanyşmak isleýärler. “Chrome” -dan “Web Scraper” giňeltmesi ajaýyp çözgüt bolup, ulanyjylaryna ajaýyp gurallary we netijeleri hödürleýär. Ulanyjylara bu programma üpjünçiligini ulanmak üçin ýörite kompýuter programmirleme endikleri bolmaly däl.

Web Scraper giňeltmesi

Web Scraper, diňe web maglumatlary gyrmak üçin döredilen Chrome brauzeri üçin giňeltme. Web sahypasyna nädip gitmelidigi we alynjak maglumatlary kesgitlemek üçin meýilnama (sahypa kartasy) düzüp bilersiňiz. Gyryjy gurnama laýyklykda web sahypasyny gezer we degişli maglumatlary çykarar. Ulanyjylara alnan maglumatlary belli bir formatlara eksport etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem birnäçe sahypany gyryp biler. Şonuň üçin gaty güýçli gural. Ajax we JavaScript ulanýan birnäçe dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary alyp biler. Belli bir web sahypasyndan köp sahypany döwmek üçin ulanyjylar sahypanyň gurluşyna düşünmeli. Mysal üçin, täze sahypa geçmek isleseler, diňe URL-iň soňundaky belgini üýtgetmeli bolarlar. Şol bir wagtyň özünde, köp sahypany awtomatiki usulda döwmek üçin sahypa kartasyny döredip bilerler.

Galyndy elementleri

Web gözlegçiler bu guraldan peýdalananda, sahypada gezmek we degişlilikde maglumatlary almak üçin sahypa kartalaryny gurup bilerler. Dürli saýlaýjylary ulanyp, web skraperi sanawlar, suratlar, mazmun we tablisalar ýaly käbir maglumatlary almak üçin web sahypasyna baryp biler. Has takygy, gyryjy her gezek web sahypasyndan sahypa açanda, ulanyjylar käbir elementleri ýygnamaly bolýarlar. Munuň üçin “Scrape” saýlap, sahypanyň kartasyna basmaly bolýarlar. Arasyndaky prosesi duruzmaly bolsa, diňe şu penjiräni ýapmaly we çykarylan maglumatlary saklap bilerler. Soň bolsa, gyrylan maglumatlar CSV formatlary hökmünde eksport edilip bilner.

Bu maglumatlary döwmek r gaty ýönekeý, täsirli we ygtybarly çykarmak guralydyr. Kontakt sanawlary, bahalar, önümler, e-poçta we has awtomatiki usulda maglumat gurluşlaryny okap bilýän maglumatlary çykarmak ýaly käbir artykmaçlyklary hödürleýär.

Arassalamak arkaly birnäçe sahypany gyrmak

“Refine”, ulanyjylara galan maglumatlaryny iň oňat usulda dolandyrmak üçin ajaýyp usullary hödürleýär. Birnäçe web sahypalaryndan maglumat çykarmak üçin iki basgançakly prosedurany ulanarys:

Ilki bilen, gyryjy giňeltme bilen web sahypalary üçin ähli URL-leri alarys, soňra maglumatlary “Refine” ulanyp, bu web sahypalaryndan çykararys. Beýleki şuňa meňzeş sahypalara baglanyşyk bermekden maglumat ýygnamak isleýän web sahypalary, web gözlegçileri indiki sahypa geçmek üçin sahypany ulanyp bilerler. Şeýle hem, ulanyjylar dürli web sahypalaryna göz aýlamak we gezmek üçin käbir strategiýalary birleşdirip bilerler. Mysal üçin, URL-leriň sanawyny döredip, netijeleriň üstünden süýşürip bilerler.

mass gmail